PROVOZNÍ ŘÁD


pro Fitcentrum WELL DONE, T.G.Masaryka 774, Kladno

s účinností od 1.9.2010
Tento provozní řád upravuje vzájemné smluvní podmínky, kterými se řídí právní  vztahy mezi provozovatelem Fitcentra well done a jeho návštěvníky při poskytování služeb ze strany provozovatele  těmto návštěvníkům**.

 1. Návštěvník Fitcentra well done je povinen seznámit se s tímto provozním řádem a jednat a chovat se v souladu s ním. Uhrazením vstupného dle platného ceníku  s ním vyjadřuje plný souhlas.
 2. Návštěvník je oprávněn užívat jednotlivá zařízení a náčiní komplexu nebo čerpat jeho služby na základě řádně uhrazeného vstupného podle druhu čerpané služby dle stanoveného ceníku.
 3. Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Doporučujeme před návštěvou Fitcentra nechat se vyšetřit ošetřujícím lékařem (celkové vyšetření, činnost srdce atd.). Za zdravotní stav cvičenců nenese well done zodpovědnost.
 4. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny personálu. Každý je povinen používat sportovní oděv, obuv (nikoli bos, ale s pevnou obuví) a při cvičení na posilovacích přístrojích také ručník. Je zakázáno cvičit na posilovacích strojích bez použití ručníku. Ručník se použije tak, že se položí na opěradlo stroje a uchytí pod gumičku, která ručník drží. Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních návštěvníků a nesmí poškozovat majetek. Zakazuje se znečišťovat prostory Fitcentra well done.
 5. Veškeré svršky včetně bot je každý povinen uložit na místě k tomu určeném, t. j. do šatních skříněk. Cennosti jako například peníze, hodinky, řetízky a jiné je nutné nechat u sebe, případně předat obsluze baru k úschově. Za cennosti jinak uložené oproti Provoznímu řádu nese plnou zodpovědnost návštěvník.
 6. V případě zjištění jakéhokoli poškození přístroje (činky) a nebo cvičebních pomůcek je každého povinností uvedenou skutečnost  oznámit obsluze baru.
 7. Po skončení cvičení si každý po sobě uklidí nářadí a náčiní na vyhrazené místo. Žádáme všechny návštěvníky posilovny a  aerobního sálu, aby této skutečnosti věnovali zvýšenou pozornost.
 8. V případě jakéhokoli zranění je každý povinen toto oznámit obsluze baru.
 9. V případě krádeže ohlaste obsluze baru poškození. Dále je vaší povinností sami si zavolat policii k sepsání protokolu a sami si vyplnit tiskopis pro pojišťovnu. Na dodatečné ohlášení krádeže nebude brán zřetel.
 10. V celém sportovním komplexu platí přísný zákaz kouření, používaní otevřeného ohně a omamných látek. Do prostor posilovny  je přísně zakázáno nošení skleněných láhví a skleniček. Povoleny jsou pouze nealkoholické nápoje v plastových obalech zakoupené ve fit centru well done. Nošení vlastních nápojů a jídel není povoleno.
 11. Dětem do15-ti let je vstup do posilovny zakázán. Děti od 15-ti let můžou do posilovny, a to pouze se souhlasem rodičů, kteří výslovně a nepřenositelně nesou plnou odpovědnost za případně škody na zdraví svého dítěte i majetku provozovatele  způsobené pohybem dítěte.
 12. V případě, kdy zodpovědnost za osobu mladší 15 let přebírá v rámci vedené hodiny  instruktor well done, dochází k přechodu zodpovědnosti vstupem osoby do a z aerobního sálu a jejím převzetím instruktorem. Do té doby a po zpětném předání osoby instruktorem po skončení hodiny zpět rodičům či zákonnému zástupci je za pohyb osoby mladší 15-ti let odpovědný doprovod.
 13. Do všech prostor well done je zakázán vstup  osobám: v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení, nebo vzbuzující veřejné pohoršení. V těchto případech je personál provozovatele oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby sportovní komplex opustily. Pokud tak  neučiní mohou být ze zařízení bez náhrady vyvedeny.
 14. Návštěvník odpovídá za škodu či ztrátu způsobenou provozovateli a to v plné výši, byť se jedná o čin neúmyslný.
 15. Návštěvník je povinen při odchodu z šatny šatní skříňku vyprázdnit a nechat odemčenou. Je povinen klíč od šatní skříňky opatrovat. Odpovídá za škodu, která vznikne provozovateli jejich ztrátou, poškozením nebo zneužitím.  V případě ztráty, poškození či zneužití je povinen návštěvník uhradit částku 500 Kč jako náklady za výměnu zámku. Prostor posilovny je třeba opustit 15 minut před ukončením provozní doby  posilovny, abyste se včas stihli osprchovat a převléci se ještě v době provozní doby příslušného centra.

Věříme, že v našem Fitcentru strávíte mnoho hezkých chvil a že Vaše odhodlání pravidelně cvičit se setká s Vaším osobním úspěchem.
K tomu Vám mnoho úspěchů  přeje

Tým fitcentra well done (provozovatel Alexandr Dohnálek IČO 447 08 947)

Alexandr Dohnálek          
provozovatel Fitcentra well done

** Návštěvníkem se rozumí fyzická osoba, která za účelem odebrání služeb nebo zboží od provozovatele je přítomna ve sportovním zařízení.

Důležitá telefonní čísla

 • 112 Tísňová linka
 • 150 Hasiči
 • 155 Záchranná služba
 • 156 Městská policie
 • 158 Policie